Logo Evi Lambrechts

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Evi Lambrechts, handel drijvend onder de benaming  “Evi Lambrechts Coaching”, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 185, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0770.377.859, IBAN BE28 0019 0990 2920, e-mail evi@evilambrechts.com, URL https://www.evilambrechts.com Tenzij anders vermeld, is Evi Lambrechts verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. 

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door uw e-mail adres achter te laten via het contactformulier verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ermee akkoord te gaan.

 

1. Algemeen

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt

Evi Lambrechts leeft de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie.

Evi Lambrechts is via deze Privacy Policy volledig in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

2. Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;

Categorie 2: contactformulier invullen: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;

Categorie 3: via cookies.

2.2. Evi Lambrechts kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

  1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
  2. wanneer u het contactformulier invult;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. De bepalingen omtrent het gebruik van cookies vindt u hier .

Tenslotte kunnen we informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over u ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer u op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

 

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Evi Lambrechts zal de bij uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het optimaliseren van de Website via anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Evi Lambrechts om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: Contact met u opnemen n.a.v. uw reactie via het contactformulier, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 3: het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven.

3.2. Doorgifte aan derden:

Evi Lambrechts zal de door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals websitebeheer en -hosting, verstrekken van trainingen, verwerking van facturatiegegevens en e-mailcommunicatie. We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om een inschrijving te voltooien of diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van “Evi Lambrechts Coaching”.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Evi Lambrechts uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Evi Lambrechts zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

4. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Evi Lambrechts en uzelf. Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard (uiterlijk 5 jaar), opdat we, onder andere, aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.

 

5. Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Evi Lambrechts. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en digitale vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren via mail naar evi@evilambrechts.com .

5.7. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden. 

6.2. We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.

6.3. In geen geval kan Evi Lambrechts aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.